નવરાત્રિ માં અકસ્માત NAVRATRI MA AKSHAMAT ॥ Gujarati Short Film ॥ Gujarati Natak॥ KP Gujarati Studio

6 Просмотры
Издатель
Title :- નવરાત્રિ માં અકસ્માત NAVRATRI MA AKSHAMAT ॥ Gujarati Short Film ॥ Gujarati Natak॥ KP Gujarati Studio

LIKE + SHARE + COMMENT + SUBSCRIBE
Artists:
Aditya Gondaliya
Ronak Chandarana
Payal Borisagar
Siya Mistry
Kanchan Vadhani
Dishi Chandarana
Writer :- Ronak Chandarana
Dop :- Chirag Kachariya
Editing :- Sanjay Sheldiya
Director:- Adi-Roni
Producer / Kamal Patel
Label : KP Gujarati Studio
Copyright : KP Gujarati Studio
#GujaratiShortFilm
#Kpgujratistudio. .......Special Thanks........
Colors Studio KP & CK Gujarati Studio & K Star Gujarati Studio
KP Group
........Thanks for watching.......
Комментариев нет.